Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Номиниращи организации

Български туристически съюз (БТС) е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален отдих, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност. Представлява над 130 туристически дружества от цялата страна, с дълбоки корени и традиции, изграждани в продължение на повече от 125 години.
Основната цел на БТС е да подпомага развитието на планинския и социалния туризъм. Създава условия, предлага възможности и услуги за развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности. Стимулиране на спортове сред природата ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област.
Българският туристически съюз разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони – 26 броя с 283 легла, домове – 33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги -13 броя – 383 легла.

Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е учредено на 12 ноември 1997 година, в защита правата на планинските водачи.
АПХ съдейства за повишаване на екологичната култура в планината, подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините, на катерачните обекти с цел безопасност. Работи активно за внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския водач. Провежда и специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификация на членовете на Сдружението.

Български планинарски съюз е национална организация, която обединява действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове, вече действа в страната ни. Учредена е на 29-и септември 2018 година в местност Узана в Централна Стара планина. Една от основните цели на съюза е да изпълнява доброволчески дейност, чрез която да направят планинските пътеки по-достъпни и приветливи. Работят също по възстановяването и изграждането на хижи, заслони и съпътстваща инфраструктура, както и положителна промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм. Изграждане на планинарска култура сред хората, които посещават планините в България, съхраняване на природата и съграденото в планините за поколенията, както и приобщаване на младите хора към природата, също са сред основните цели на членовете на съюза.
Целта на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси. Учредена е на 28.01.2003 г. в гр. София, като неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Към настоящия момент в нея членуват 4 колективни члена (1 сдружение и 3 дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). АПБ е член на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и един от активните инициатори на застъпнически кампании за опазване на природата в България.
Български планинарски съюз е национална организация, която обединява действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове, вече действа в страната ни. Учредена е на 29-и септември 2018 година в местност Узана в Централна Стара планина. Една от основните цели на съюза е да изпълнява доброволчески дейност, чрез която да направят планинските пътеки по-достъпни и приветливи. Работят също по възстановяването и изграждането на хижи, заслони и съпътстваща инфраструктура, както и положителна промяна в мисленето на отговорните институции, свързани с планините и планинския туризъм. Изграждане на планинарска култура сред хората, които посещават планините в България, съхраняване на природата и съграденото в планините за поколенията, както и приобщаване на младите хора към природата, също са сред основните цели на членовете на съюза.

За над 20 годишната си история порталът за планинско колоездене – mtb-bg, създаден от Любомир Ботушаров, се превърна в институция по темата. Всеки, които се интересува от темата рано или късно попада там. Освен полезни съвети, места за каране, актуални вело новини, там ще намерите и много лично отношение и любов към темата. Както казва създателя му: “Хубаво е, че когато преглеждате страниците на сайта и форума, знаете, че те са дело на една група от „надъхани“ любители на планинското колоездене, които през годините са отделили немалко време, за да може МТБ-БГ да върви напред.”
Общност от колоездачи

Решението за създаването на Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС) е взето в края на 1998г. в едно малко и опушено софийско кафене от 20-на любители и почитатели на ските. Днес това е най-голямата българска организация на хора, които обичат и симпатизират на извънпистовите ски и сноуборд и искат да допринесат за тяхното развитие. Една от основните задачи на БАССЕС е да организира демонстрационни, обучителни и състезателни мероприятия и ски събития, които да съберат хората и да осигури необходимата информация за безопасното практикуване на тези спортове.
Зелени Балкани е основано през 1992 година. Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост. Екипът включва професионалисти в областта на биологията, екологията и горското стопанство. Личности с ентусиазъм и опит, които се стремят да прилагат научни решения за живот без конфликт с дивата природа. . Хората от Сдружението прилагат своите знания, както по конкретни природозащитни проекти, така и в обществени дейности като: работа по изготвяне на природозащитно законодателство, подпомагане на инициативни комитети при решаване на местни екологични проблеми, участие в кампании съвместно с други организации в страната по природзащитни проблеми и т.н.
Сдружение “За Земята” е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата. Организацията работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Основните дейности са да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда и да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата. Освен това “За Земята” организират директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.
„Разказите на хижаря“ е телевизиона поредица, запознаваща ни с хората които ни приютяват в планината. Те разказват за своите преживявания, философия, инициативи. Разкриват ни прелестите, около техният втори дом – Хижите, приготвят ни вкусни гозби и ни дават съвети за безопасност. Разказват ни за най-добрите хижари и прекрасните места, които те стопанисват.

АКЦЕНТИ НА КАМПАНИЯТА