Най-добрите хижи и заслони в България 2023

Общи условия

  1. Определения: 

1.1. huts.360mag.bg е уебсайт, създаден от „360 МАГ“ ООД, във връзка с реализирането на кампания “Хижа на годината”, чрез който се предлага информация за кампанията и конкурсите част от нея, включително достъп до информация и ресурси, разположени на сървъра на „360 МАГ“ ООД или други сървъри извън контрола на дружеството.

1.2. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.3. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

1.4. „360 МАГ“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър на 26.04.2022 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, пл. “Славейков” № 11, ет. 6, ап. офис 2.

1.5. „Потребител“ или „Посетител“ е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от „360 МАГ“ ООД услуги, независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин или не.

1.6. „Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи.

1.7. „Случайно събитие“ е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

1.8. Услугите, предоставяни от „360 МАГ“ ООД, включват, но не са ограничени до:

– достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в huts.360mag.bg

– достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в други сайтове, към които има електронни препратки от huts.360mag.bg.

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация или вход с фейсбук или гугъл, която дава възможност за гласуване.

  1. Действие на Условията за ползване

2.1. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане на интернет страница от уебсайта huts.360mag.bg, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка (електронна препратка), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от „360 МАГ“, че е запознат с настоящите Условия за ползване, като в отношенията между него и „360 МАГ“ те имат силата на договор.

2.2. Договорът е в сила за страните („360 МАГ“ и потребителят) от извършването на електронното изявление от страна на потребителя по смисъла на предходната точка до момента на прекратяване използването на услугите на huts.360mag.bg, чрез напускане на уебсайта  huts.360mag.bg

2.3. С всяко ново влизане в huts.360mag.bg потребителят сключва нов договор с „360 МАГ“, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Условия на договора са действащите Условия за ползване към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на  huts.360mag.bg

  1. Права, задължения и отговорности на страните

3.1. „360 МАГ“ предоставя услуги чрез уебсайта huts.360mag.bg безплатно, освен ако не е посочено друго. В случай, че предоставя платени услуги, това става само след изрично волеизявление на потребителя, че иска да ползва тези услуги и след заплащане на такса за това.

3.2. „360 МАГ“ предоставя услуги чрез уебсайта huts.360mag.bg във вида, в който са и не предоставя никакви гаранции за качеството, надеждността и съответствието на тези услуги с представите и/или изискванията на потребителя. „360 МАГ“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси в huts.360mag.bg.

3.3. Потребителят ползва предоставените услуги изцяло на свой риск и отговорност. Дружеството не отговаря за вреди от какъвто и да е характер, възникнали вследствие на ползването на услугите, предоставяни чрез уебсайта huts.360mag.bg, освен ако не са причинени умишлено от „360 МАГ“.

3.4. „360 МАГ“ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, „троянски коне“ или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или „защитни стени“, използвани от системата на „360 МАГ“ с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася. „360 МАГ“ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на потребителя или за загуба на данни, произтекли от ползването на предоставените услуги.

3.5. „360 МАГ“ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез електронна препратка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

3.6. Потребителят е длъжен да спазва Условията за ползване и да не извършва действия или бездействия, които нарушават чужди права и/или законите на Република България.

3.7. „360 МАГ“ или упълномощени от него лица (администратори, модератори и др.) имат право да прекратят незабавно и без предупреждение или обяснения достъпа до уебсайта huts.360mag.bg и предоставянето на услугите за потребител, който нарушава Условията за ползване и/или засяга с действията си чужди права и/или нарушава законите на Република България.

3.8. „360 МАГ“ не носи отговорност за информацията, предоставена или публикувана от потребителите, когато чрез нея те нарушават чужди права и/или законите на Република България. В тези случаи „360 МАГ“ има право по своя преценка или след надлежен сигнал да премахне такава информация незабавно и без предизвестие и съгласие на потребителя.

3.9. „360 МАГ“ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. За съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.

3.10. „360 МАГ“ няма задължение да осигури техническа свързаност на потребителя с интернет и в частност с уебсайта huts.360mag.bg, нито има задължение да осигурява постоянна свързаност на уебсайта с глобалната мрежа.

3.11. „360 МАГ“ може по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да спира предоставянето на услугите за неопределен период от време и не дължи на потребителите обезщетение за това.

3.12. „360 МАГ“ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да прави промени в технологията, дизайна, вида или други елементи на услугите, които предлага.

3.13. „360 МАГ“ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да прави промени в Условията на ползване, като се задължава да ги обяви на видно място в huts.360mag.bg

  1. Авторски права и публикуване на информация от потребителите

4.1. Всички елементи на съдържанието на уебсайта huts.360mag.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „360 МАГ“, съвместно на „360 МАГ“ и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно съдържание, създадено от потребителите.

4.2. Публикуването на информация от страна на потребителите в huts.360mag.bg, включително, но неограничено до снимки, текстове, звук, изображения, и др., независимо дали е обект на авторското право или не, става доброволно и безвъзмездно. „360 МАГ“ не дължи хонорар или друг тип възнаграждение на потребителя, освен ако не е уговорено друго между страните.

4.3. „360 МАГ“ има право да откаже публикуването на информация от страна на потребител, без да дължи обяснение за причините.

4.4. „360 МАГ“ има право по всяко време и без предварително предупреждение или съгласие на потребителя да премахне информация, публикувана от него.

4.5. Освен ако не е уговорено друго, „360 МАГ“ придобива правото да публикува и използва информацията, предоставена от потребителите, в уебсайта huts.360mag.bg, но няма право да я предоставя на трети лица или да се разпорежда с нея по друг начин, освен посочения в Условията за ползване.

4.6. Публикуваната от потребителите информация, включително когато е обект на авторското право, става неразделна част от huts.360mag.bg и като такава не може да бъде премахвана по желание на потребителите, а само по преценка на „360 МАГ“ или упълномощени от него лица (администратори, модератори и др.).

4.7. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на huts.360mag.bg без разрешение на „360 МАГ“ и/или носителя на авторските или сродни права, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред. 

  1. Събиране на информация

5.1. При регистрация на потребителите в huts.360mag.bg „360 МАГ“ събира, използва и съхранява потребителските имена, паролите (в криптиран вид) и предоставените от потребителите електронни адреси. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие. В базите данни на „360 МАГ“ се съхранява също така информация за IP адресите на потребителите, както и статистическа информация, свързана с ползването на предоставените услуги. Сами по себе си тези данни не са в състояние да разкрият самоличността или личните данни на потребителя пред „360 МАГ“ или трети лица.

5.2. Потребителят може, но не е задължен, да предостави допълнителна информация, свързана с неговите пол, националност, възраст, интереси и т.н.

5.3. Потребителят се съгласява „360 МАГ“ да събира и използва посочената в горните точки информация във връзка с предоставяните услуги и декларира, че я предоставя доброволно и по собствено желание. 

5.4. „360 МАГ“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод предоставяне на услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

5.5. Когато потребителят при ползване на услугите, предоставени от „360 МАГ“, е нарушил чужди права, включително и права на „360 МАГ“, и/или законите на Република България, „360 МАГ“ има право да предостави информацията за потребителя на компетентните органи по предвидения в закона ред.

5.6. „360 МАГ“ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на потребителя „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за събиране и възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират. Потребителят има възможност да изключи приемането на „бисквитки“ чрез своя уеб-браузър – в такъв случай „360 МАГ“ не може да гарантира по никакъв начин правилното функциониране на някои от предоставяните услуги.

5.7. „360 МАГ“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за натисканията върху техните рекламни банери и електронни препратки и да изготвя вътрешни статистики. 

  1. Обезщетения

6.1. Потребителят се задължава да обезщети „360 МАГ“, както и всяко трето лице, за вредите и пропуснатите ползи, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на услугите от страна на потребителя.

 

Защита на данните:

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата информация, която е налична при нас, можете да изпратите имейл до нашето длъжностно лице по жалбите на адрес:  360 MAG Ltd, ул. „Славейков“ № 11email: magazine@360mag.bg, телефон: +359878612740. Ние ще разгледаме вашите притеснения в съответствие с приложимото законодателство.

Заявкa за изтриване на акаунт

Уважаваме поверителността ви и възнамеряваме да запазим прозрачност по отношение на всички лични данни, които съхраняваме за физически лица. Съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) гражданите и жителите на ЕС могат да поискат изтриване на лични данни, съхранявани на нашите сървъри.

Следният формуляр ще ви позволи да поискате изтриване на профила си и съответните лични и частни данни. Ще трябва да удостоверите собствеността си върху този адрес и може да бъдете помолени да предоставите допълнителни документи за самоличност или информация, необходими за потвърждаване на искането.

С изпращането на този формуляр декларирате, че сте индивидуален собственик на посочения имейл адрес и свързаните с него акаунти и че цялата предоставена информация, включително всички допълнителни данни, необходими за потвърждаване на самоличността ви, е вярна. Също така декларирате, че възнамерявате акаунтите, свързани с този имейл адрес, да бъдат окончателно изтрити.