Най-добрите хижи и заслони в България 2023

/
Регламент и условия за кандидатстване

Регламент и условия за кандидатстване за грант по финансираща програма “Реновиране на хижи и заслони със SiteGround”

Какво представлява програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround”: Това е програма за предоставяне на грант за финансиране в размер на 20 000 лева, предназначен за реализиране на предложения за възстановяване, реновиране, подобрение и популяризиране на туристически хижи и заслони с обществен достъп. Финансирането по гранта се осигурява от компания „SiteGround”, в чиято социална политика и разбирания е залегнало подпомагането на планински, туристически обекти и насърчаване на обществеността към прекарване на повече време сред природа, чрез туризъм и полезни активности.  

Кой може да кандидатства за финансиране: Туристически дружества и заинтересовани лица, регистрирани по Търговския закон или Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

Към какви обекти могат да са насочени проектните предложения: Туристически обекти по чл.3, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, представляващи публична държавна собственост (собственост на БТС) или публична частна собственост(собственост на кандидата за получаване на финансиране).

Важно: Български Туристически съюз (БТС) е един от основните партньори, с помощта на който се осъществява кампания „Хижа на годината“. В случай, че Вашата идея и проектно предложение се отнасят към туристически обект собственост на БТС, съюзът се ангажира да отдаде обекта за дългосрочно стопанисване, ако отговаря на всички регламентирани условия за това.

Срокове за подаване на предложения: Формата за кандидатстване за финансиране по програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround” ще бъде активна от 15 май до 15 ноември 2023 г.

Предмет на предложението: Предложенията могат да бъдат насочени, както към възстановяване безстопанствени туристически обекти, така и към подобрения на активно работещи такива. Проектите могат да бъдат свързани със следните дейности: подобрение на сграден фонд, подобрения на околната среда около обекта, туристически инициативи (изграждане и маркиране на планински маршрути и пътеки, образователни събития, информационни кампании, облагородяване на райони, популяризиране на планинския туризъм и др.), създаване на условия за активности на открито и спортни лагери и др. Важно условие към всяко проектно предложение е, в него да бъдат описани очакваните ползи за развитието на регионалния туризъм, в случай, че проектът бъде реализиран.

Начин на кандидатстване: Проектните предложение се подават в електронен вид на официалния уебсайт на кампанията „Хижа на годината“: huts.360mag.bg, в секция „Кандидатствай с проект“. Там ще намерите формата за кандидатстване, в която  подробно е описана цялата информация, която трябва да бъде предоставена. Изпратете попълнения формуляр преди 15 ноември 2023 г.

Информация за проектното предложение: Предложението трябва да съдържа административни данни на кандидата, описание на обекта и текущото му състояние, представяне на идеята за реновиране, описание на всички предстоящи дейности, КСС (количествено-стойностна сметка / бюджет), план за изпълнение на дейностите, очаквани резултати, след реализиране на проекта, план за популяризиране на проекта в хода на изпълнението му и след реализирането му и др. Във формата за кандидатстване са описани и всички необходими документи, които трябва да бъдат предоставени заедно с предложението.

Размер на финансирането: Максималният размер на сумата, която можете да получите, ако спечелите финансирането е 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС. Размерът на финансирането, не ограничава стойността на проекта. Могат да кандидатстват проекти на стойност под или над 20 000 лв. В случай, че Вашето предложение надвишава помощта от 20 000 лв. то следва в него да опишете как ще финансирате проекта в останалата му част. Сумата на финансирането по програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround” се превежда на спечелилия кандидат, след подписване на договор.

Критерии за допустимост на предложенията:

  • Допускат се предложения, които са свързани единствено и само с реновирането на туристически обекти (хижи и заслони), по смисъла на чл.3, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма.

  • Срокът за реализиране на проектното предложение е до 12 месеца, считано от дата на предоставяне на финансирането от организаторите на спечелилия кандидат.

  • Всички описани разходи в предложението са единствено и само във връзка с изпълнението му.

  • Дейностите описани в предложението ще допринесат за развитието на обекта и планинския туризъм в района, и ще бъдат изпълнени съгласно действащото законодателство в страната.

  • В случай че стойността на проектното предложение надвишава грант финансирането от 20 000 лева, кандидатът следва да докаже възможността си да осигури останалата част от средствата до окончателния им размер.