Най-добрите хижи и заслони в България 2023

/
Методика и критерии за оценяване

Методика и критерии за оценяване на проектни предложения


 

Стъпки за оценяване на проектните предложения:
 • Проектни предложения могат да бъдат подадени в срок от 15 май до 15 ноември 2023 г. на официалния уебсайт на кампанията „Хижа на годината“: huts.360mag.bg, в секция „Кандидатствай за финансиране“. След 15 ноември формата за кандидатстване няма да бъде активна. 
   
 • След затваряне на формата всички изпратени предложения ще бъдат обстойно разгледани и оценени от комисия в състав:
    

         — SiteGround

         — 360mag

         — Български Туристически Съюз  (БТС)

         — Асоциация на Парковете в България

         — „Разказите на Хижаря“

         — Екологично сдружение „За земята“

         — Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм (БААТ)

         — Сдружение за дива природа „Балкани“

         — Асоциация „Планини и хора“ (АПХ)

         — Българска Асоциация за Ски Свободен и Екстремен Стил (БАССЕС)

         — Портал за колоездене MTB.BG

         — Български Планински съюз


 • Методът на оценяване на проектните предложения е основан на точкова система, съгласно критериите описани по-долу.
 • Всеки член на комисията ще даде своята независима оценка за всяко едно предложение, съгласно методиката за оценяване.
 • Оценяването на проектите ще се извърши в периода от 15 ноември до 5 декември 2023 г.
 • В случай, че е необходима допълнителна информация по някое от предложенията, представител на организатора на кампанията ще се свърже с кандидата на посочените телефони за връзка, попълнени във формуляра за кандидатстване.
 • След получаване на данните от оценките на комисията, организаторът ще разгледа и обобщи получената информация.
 • Проектите, събрали най-висок сбор от точки ще бъдат обявени и обсъдени публично в присъствието на членовете на оценяващата комисия на 7 декември 2023 г. в рамките на събитието „Дни на предизвикателствата“.
 • В случай, че проектът/проектите събрал/събрали най-висок сбор от точки е/са на обща стойност по-ниска от обявения грант, разликата ще бъде предоставена на проектът/проектите със следващият/следващите по брой точки.
 • Информацията за резултатите от оценяването ще бъде публикувана и на официалния уебсайт на кампанията: huts.360mag.bg
 • Спечелилият / Спечелилите кандидати ще получат финансирането по програмата, след подписване на договор с организатора.
 • В случай, че спечелилият проект се отнася към туристически обект, който е собственост на Български туристически съюз (БТС), съюза се ангажира да подпише с кандидата договор за дългосрочно отдаване на обекта, ако въпросният отговаря на регламентираните условия за това. Координирането на процеса по сключване на договор между БТС и спечелилия кандидат се осъществява с подкрепата на организатора на кампанията.
 • Дейностите по изпълнението на спечелилият/спечелилите проекти следва да бъдат извършени в рамките на 6-12 месеца, след получаване на паричния превод.
 • Фактическото изпълнение на проекта ще се извърши под наблюдението и с подкрепата на организаторите на кампанията.
 • Задължително условие към спечелилия кандидат е да постави на обекта, предмет на проекта, отличителните знаци на компания “SiteGround”, която безвъзмездно предоставя сумата на гранта.
 • SiteGround има ангажимента да подготви брандинг визии и да ги предостави на спечелилия кандидат. Координирането на процеса по брандинга на обекта се осъществява с подкрепата на организатора на кампанията.
 • Освен с финансирането на проекта, SiteGround ще подпомогне спечелилия кандидат в изпълнението му, като ангажира своите служители с извършване на доброволчески дейности в хода на реализирането му.
 
Методика и критерии за оценяване на проектните предложения:

Проектните предложения се оценяват по 10 (десет) критерия. Всеки критерий обхваща множество компоненти. За улеснение на кандидатите по-долу в таблицата са описани някои от основните компоненти, които попадат в обхвата на всеки критерий. Всеки критерий може да бъде оценен от 1 до 5 по следната скала: 1 = много слаб, 2 = слаб, 3 = задоволително, 4 = добър, 5 = много добър. Крайната оценка на проекта се получава, като сума от съответните оценки на отделните критерии.

Таблица с насоки и критерии за оценка

1.     Актуално състояние на обекта

 

1.1.Степен на възстановяване / подобряване на обекта

Фокусът на проекта е възстановяване. Ще спечелите повече точки, ако проектът ви е свързан с възстановяване на изоставен обект. Ако кандидатствате за работещ обект, но предложението ви добавя нова стойност към него, отново ще получите допълнителни точки.

1.2.Тежести и права за експлоатация на обекта

Ще получите по-малко точки, ако обектът за който кандидатствате е с неясна собственст или други тежести, които биха попречили на нормалната му експлоатацията.

2. Местоположение и капацитет на обекта

 

2.1.  Географски регион

Ще оценим усилията свързани с обекти, локализирани в не добре развити региони, които имат потенциал за туристическа дейност.

2.2.  Степен на достъпност до обекта

Ще оценим по-високо, по-трудно достъпни обекти, защото разбираме допълнителните усилия за реализирането на такъв проект.

2.3.  Местно население и възможности за обслужване на обекта

Проекти, създадени от местни хора и със значение за тяхната локална общност, ще бъдат оценени по-високо, защото искаме да насърчим инициативността на местните общности.

2.4  Капацитет на обекта за посрещане на туристи, провеждане на мероприятия и възможности за целогодишна работа

Колкото по-голям е капацитетът на едно място, толкова повече хора ще могат да го използват и ние оценяваме това. Ако обектът е по-малък, акцентирайте на човекопотока който очаквате, за да компенсирате точките за капацитет.

3. Бюджет и ефективност на изпълнението

 

3.1.Оценка на КСС (Количествено стойностна сметка)

Оценяваме отношението на очаквания резултат спрямо заложените дейности  и стойността за изпълнението им. Адекватността на цените и видовете материали/услуги.

3.2 Приемливо съотношение между разходите и очакваните резултати

Оценката е комбинация от оценките на 3.1 и  2.4

3.3. Предвидените разходи в КСС касаят единствено изпълнението на проекта

Дали заложените дейности и материали касаят пряко целите на проекта.

3.4.Участие с частично самофинансиране от страна на кандидата

Допълнителни точки за кандидатите, участващи със собствено финансиране. При невъзможност за осигуряване на такова, точките могат да бъдат компенсирани с възможностите за извършване на повече доброволчески дейности.

3.5.Яснота и конкретност на плана за осъществяване на проекта

Колкото по-разбираемо и фокусирано са изложени идеята и визията за изпълнение, толкова повече точки ще получите.

3.6.Ефективност на планираните дейности по проекта

Коефициентът на полезно действие за всяка дейност е определящ за получаване на максимален брой точки.

4. Капацитет за изпълнение на проекта

 

4.1.  Опит в управлението на проекти

Предишен опит с проекти на екипа или членове е важна предпоставка за успешна реализация. Ако нямате опит – привлечете хора с такъв!

4.2. Специфични умения и знания за изпълнението на проекта

Опишете как вашите професионални, житейски и образователни умения ще допринесат за проекта.

4.3.  Бизнес история на кандидата

Опитът в изготвяне и управление на бюджет, изработката на бизнес план и цялостна бизнес култура са още предпоставки за вашия успех, които ще търсим и оценим.

4.4.Опит в използването на социални и публични канали за популяризиране

Опит в дигиталната сфера и знания за използване на социалните мрежи, са сред най-важните модерни качества, които могат да помогнат на проекта ви. Уверете се, че в екипа си имате, човек с опит в това направление. 

5.     Устойчивост на проекта

 

5.1.Перспектива за развитие и реализация на проекта

Какви са плановете ви за развитие на това, което правите? Има ли такава перспектива и какво е необходимо за реализацията ѝ?

5.2.Дългосрочни ефекти от въздействието върху планинския туризъм

Как проектът ви би се вписал в дългосрочен план. Съвместим ли е с други дейности и как биха се развили те в бъдеще.

6.     Популяризиране на обекта

 

6.1.Идеи и възможности за популяризиране на дейностите по изпълнението на проекта

Оценяваме креативност, технически възможности, опит и знания по темата, но най-важно е до колко хора има потенциал да достигне идеята ви.

6.2.Идеи и възможности за популяризиране на обекта след реализирането на проекта

Оценяваме креативност, технически възможности, опит и знания по темата, но най-важно е до колко хора има потенциал да достигне идеята ви.

6.3.Идеи за популяризиране на SiteGround

Оценяваме екологичния отпечатък и колко добре се вписва идеята ви за брандинг на място в средата. И отново креативност, технически възможности, опит и знания по темата, но най-важно е до колко хора има потенциал да достигне идеята ви.

7.     Иновативност

 

7.1.  Креативност

Творческите и оригиналните идеи ще бъдат високо оценени.

7.2.   Използвани технологии

Екологични, традиционни и нови технологии ще бъдат поощрявани допълнително.

7.3.    Интелигентни решения

Покажете ни идеите си, как се работи умно, според вас?

8. Образователен характер

 

8.1. Споделяне на добри практики и обмяна на опит

Насърчаваме колаборации. Поканете експерти или вие предайте своя опит по време на подготовката и изпълнението на проекта.

8.2.Идеи и възможности за провеждане на обучения

Образованието е важно за нас. Помислете как проектът ви може да бъде обвързан с тази тема, за да получите бонус точки.

8.3. Възможности за развиване на спортове и активности на открито и обслужване на спортни изяви/лагери

Спортът сред природата е ключова част от културата ни. Затова ще оценим, ако проектът ви може да бъде в полза за реализирането на различни спортни активности.

9.     Социална ангажираност

 

9.1. Възможности за включване на доброволчески дейности по време на реализиране на проекта и в дългосрочен план

Помислете как да интегрирате доброволци. Това показва умение за управление и умножава вложените усилия. Точките, които ще получите тук са правопропорционални на въвлечените доброволци. 

9.2.  Отношение към нуждите на специализирани групи хора

Ще оценим високо с точки и всяко усилие за интеграция на хора със специализирани нужди. Защото планината е за всички!

10.Екологични практики и решения

 

10.1.Използване на ВЕИ-та (Възобновяеми източници на енергия)

Насърчаваме с точки проекти, свързани със зелена енергия. Ако проектът ви не е свързан с такава, апелираме да помислите за други практики, които може да интегрирате.

10.2. Организиране на разделно събиране на отпадъци

Една идея, която изисква повече отношение отколкото ресурс и лесно може да бъде интегрирана във всеки проект, ще оценим допълнително.

10.3. Системи за компостиране

Продължаваме с идеите, с които може да вземете точки от нас и планетата.

10.4.Залесяване на площите около обекта

Оценяваме доколко сте запознати, с това което правите. Засаждайте само местни видове и задължително използвайте специалист.

10.5. Или други екологични практики

Практиките за устойчивост и опазване на околната среда са безкрайни и ние насърчаваме всяка от тях, зад която стои мисъл и разбиране.